Rung nhĩ (A-fib): Phẫu thuật cắt bỏ có thể hiệu quả hơn dùng thuốc


Rung nhĩ (A-fib): Phẫu thuật cắt bỏ có thể hiệu quả hơn dùng thuốc

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.