Nghiên cứu tìm thấy protein có thể mang lại khả năng phục hồi chứng mất trí mặc dù tích tụ beta-amyloid


Nghiên cứu tìm thấy protein có thể mang lại khả năng phục hồi chứng mất trí mặc dù tích tụ beta-amyloid

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *