Nghiên cứu cho thấy phụ nữ có nguy cơ bị tổn thương thận cao hơn sau khi sửa chữa chứng phình động mạch


Nghiên cứu cho thấy phụ nữ có nguy cơ bị tổn thương thận cao hơn sau khi sửa chữa chứng phình động mạch

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *