Metformin: Một loại thuốc tiểu đường loại 2 có thể ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ không?


Metformin: Một loại thuốc tiểu đường loại 2 có thể ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ không?

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.