Đồng hồ thông minh có thể phát hiện bệnh Parkinson tới 7 năm trước khi các triệu chứng xuất hiện


Đồng hồ thông minh có thể phát hiện bệnh Parkinson tới 7 năm trước khi các triệu chứng xuất hiện

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *