Chỉ số BMI thừa cân có liên quan đến nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn không?


Chỉ số BMI thừa cân có liên quan đến nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn không?

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *