Bệnh Alzheimer: Lối sống lành mạnh liên quan đến suy giảm trí nhớ chậm hơn, bất kể nguy cơ di truyền


Bệnh Alzheimer: Lối sống lành mạnh liên quan đến suy giảm trí nhớ chậm hơn, bất kể nguy cơ di truyền

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *